EKOEWOLUCJA

Utrudnienia dla przedsiębiorców w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska dotyczących wód i ścieków.

Utrudnienie ze względu na lokalizację prowadzenia działalności
Utrudnieniem lub uniemożliwieniem w prowadzeniu działalności może być jej prowadzenia na terenach będących strefami ochronnymi ujęć wody, i dotyczy to zarówno lokalizacji samej firmy jak i lokalizacji miejsc, w których firma świadczy swoje usługi. Na takim terenie obowiązuje szereg zakazów ograniczających lub wręcz uniemożliwiających prowadzenie określonych prac, np.: zakaz wykonywania wykopów, zakaz stosowania nawozów, zakaz lokalizowania określonych zakładów przemysłowych, zakaz magazynowania określonych produktów, zakaz mycia pojazdów … oraz wiele innych.

Utrudnienie ze względu na konieczność uzyskania decyzji administracyjnej
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być konieczność uzyskania decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia wodnoprawnego, jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Pozwolenie takie wydawane jest w odniesieniu do korzystania z wód, odprowadzania ścieków oraz wykonywania urządzeń wodnych. Korzystanie z wód obejmuje bardzo szeroki zakres działań, i nie ogranicza się wyłącznie do poboru wody, ale obejmuj również szereg sytuacji na pozór nie mających związku z zagadnieniem, np.: wydobywanie z wód materiałów, wycinanie roślinności wodnej i brzegowej, odwadnianie wykopów, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, ... i wiele innych. Odprowadzanie ścieków wymaga uregulowania w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, a w określonych przypadkach również do urządzeń kanalizacyjnych. Wykonywanie urządzeń wodnych w oparciu o pozwolenie wodnoprawne to również bardzo szerokie zagadnienie. Poza sytuacjami oczywistymi jak np. budowa ujęcia wody czy punktu odprowadzania ścieków, obejmuje również takie przedsięwzięcia jak np.: stawy, rowy, pomosty … i wiele innych.

Utrudnienie ze względu na konieczność wykonywania pomiarów
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być konieczność wykonywania pomiarów ilościowych i jakościowych wód i ścieków. W zależności od charakteru prowadzonej działalności pomiary te mogą być ciągłe lub okresowe. Zakres w jakim należy wykonać pomiary również odnosi się do rodzaju prowadzonej działalności.

Utrudnienie ze względu na konieczność ponoszenia opłat
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być konieczność ponoszenia opłat w związku poborem wód, odprowadzaniem ścieków oraz w związku z korzystaniem z wód.

OFERTA EKOEWOLUCJA

  • Sprawdzenie możliwości wykonywania działalności w miejscu wybranym przez przedsiębiorcę z uwagi na ograniczenia w gospodarce wodno – ściekowej.
  • Uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych.
  • Przeprowadzanie pomiarów i analiz wód oraz ścieków.
  • Prognozowanie i rozliczanie opłat ekologicznych.
  • Określenie zasad postępowania dotyczących gospodarki wodno – ściekowej realizowanej przez przedsiębiorcę wraz z przygotowaniem szczegółowej instrukcji w tym zakresie.

Ekoewolucja © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.