EKOEWOLUCJA

Utrudnienia dla przedsiębiorców w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska dotyczących przyrody.

Utrudnienia ze względu na lokalizację prowadzenia działalności
Utrudnieniem lub uniemożliwieniem prowadzenia działalności może być zamiar jej prowadzenia w określonych miejscach cennych przyrodniczo, a w niektórych przypadkach nawet w pobliżu tych miejsc. Miejscami tymi są:

 • parki narodowe,
 • rezerwaty przyrody,
 • parki krajobrazowe,
 • obszary chronionego krajobrazu,
 • obszary Natura 2000,
 • pomniki przyrody,
 • stanowiska dokumentacyjne,
 • użytki ekologiczne,
 • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
 • strefy ochrony.

Utrudnienia ze względu na „przedmiot ochrony” znajdujący się w miejscu prowadzenia działalności
Przeszkodą w prowadzeniu działalności może być występowanie w miejscu jej prowadzenia przedmiotów podlegających ochronie. Przedmiotami tymi są:

 • gatunki: roślin, zwierząt, grzybów;
 • siedliska: roślin, zwierząt, grzybów (siedlisko to obszar występowania roślin, zwierząt, grzybów w ciągu całego życia lub dowolnym stadium rozwoju);
 • ostoje: roślin, zwierząt, grzybów (ostoja to miejsce o warunkach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt lub grzybów zagrożonych wyginięciem lub rzadkich gatunków);

W niektórych sytuacjach ograniczenie może być tylko czasowe, i może uniemożliwić realizację zamierzonych działań w danym momencie. Przykładem jest tutaj brak możliwości usunięcia ptasich gniazd w okresie lęgowym. Po zakończeniu tego okresu możliwość taka istnieje.

Utrudnienie ze względu na konieczność uzyskania decyzji administracyjnej
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być konieczność uzyskania decyzji administracyjnej. Najczęściej spotykaną decyzją jest decyzja zezwalająca na usuwania drzew i krzewów.

Utrudnienia ze względu na występowanie drzew i krzewów
Przeszkodą w prowadzeniu działalności może być występowanie w miejscu jej prowadzenia drzew i krzewów, przy czym nie mają znaczenia wymienione wcześniej warunki dotyczące lokalizacji i przedmiotu ochrony. W praktyce wiąże się to z ponoszeniem opłat za usuwanie drzew i krzewów lub wykonaniem tzw. nasadzeń zastępczych w zamian za opłaty.

OFERTA EKOEWOLUCJA

 • Sprawdzenie możliwości wykonywania działalności w miejscu wybranym przez przedsiębiorcę z uwagi na ograniczenia spowodowane ochroną przyrody.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji przyrodniczych w miejscu prowadzenia działalności i świadczenia usług.
 • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych.
 • Prognozowanie i rozliczanie opłat za usuwanie drzew i krzewów.
 • Określenie zasad postępowania przez przedsiębiorcę w stosunku do przepisów o ochronie przyrody z uwzględnieniem specyfiki jego działalności wraz z przygotowaniem szczegółowej instrukcji w tym zakresie.

Ekoewolucja © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.