EKOEWOLUCJA

Utrudnienia dla przedsiębiorców w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska dotyczących produktów.

Produktami podlegającymi specjalnym regulacjom prawnym z uwagi na ochronę środowiska są:

 • baterie i akumulatory,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • opakowania,
 • pojazdy,
 • oleje,
 • smary,
 • opony,
 • farby i lakiery zawierające lotne związki organiczne,
 • produkty zawierające anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne.

Utrudnienie ze względu na lokalizację prowadzenia działalności

Utrudnieniem lub uniemożliwieniem prowadzenia działalności może być zamiar jej prowadzenia na terenach podlegającym ograniczeniom w zakresie gospodarowanie odpadami, ponieważ związek pomiędzy produktem a odpadem w niektórych sytuacjach jest nierozerwalny, np. obowiązek zbierania odpadów powstałych z produktów przez sprzedawców tych produktów.

Utrudnienie ze względu na konieczność uzyskania decyzji administracyjnej
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być konieczność uzyskania decyzji administracyjnej przed rozpoczęciem takiej działalności. Uzależnione jest to zarówno od tego w jakim charakterze przedsiębiorca występuje na rynku, oraz od tego z jakim produktem ma do czynienia.

Utrudnienie ze względu konieczność kontroli produktów i właściwego postępowania z nimi
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być zarówno samo określenie wymagań jakim muszą podlegać produkty, oraz to, jak te wymagania należy realizować. Za ich przestrzeganie odpowiadają nie tylko ich producenci, ale również ci, którzy sprowadzają produkty, ci którzy je sprzedają, oraz ci którzy je użytkują. 
W przypadku określonych produktów istnieje nierozerwalny związek pomiędzy samym produktem a odpadem, który z takiego produktu kiedyś powstanie. Pomimo tego, że przedsiębiorca w zamyśle ma zamiar ograniczyć się w swojej działalności wyłączenie do produktu, to może okazać się, że będzie zmuszony do zajmowania się również odpadami powstającymi z tych produktów, gdyż przepisy prawa będą go do tego zmuszały.

Utrudnienie ze względu na konieczność składania sprawozdań
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być konieczność przygotowywania i składania sprawozdań w zakresie dotyczącym produktów. Zakres sprawozdawczości jest różny w zależności od produktu którego dotyczy, jak i charakteru w jakim przedsiębiorca występuje na rynku.

Utrudnienie ze względu na konieczność wnoszenia opłat
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności mogą być dodatkowe obciążenia finansowe z samego tylko faktu, że przedmiotem działalności są określone rodzaje produktów. W większości przypadków jest możliwość uniknięcia tych opłat pod warunkiem wykonania określonych czynności. Można je wykonać samodzielnie lub zlecić innym podmiotom, co również będzie generowało dodatkowe koszty, ale będą one i tak dużo niższe niż te, które należałoby ponieść nie podejmując stosownych działań w stosunku do produktów.

OFERTA EKOEWOLUCJA

 • Uzyskanie decyzji administracyjnych dotyczących gospodarowania produktami.
 • Określenie zasad postępowania z produktami przez przedsiębiorcę z uwzględnieniem specyfiki jego działalności, wraz z przygotowaniem szczegółowej instrukcji w tym zakresie.
 • Przygotowywanie i składanie sprawozdań o produktach do właściwych urzędów.
 • Prognozowanie, rozliczanie a przede wszystkim minimalizacja opłat produktowych.

Ekoewolucja © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.