EKOEWOLUCJA

Utrudnienia dla przedsiębiorców w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska dotyczących powietrza atmosferycznego.

Utrudnienie ze względu na lokalizację prowadzenia działalności
Utrudnieniem lub uniemożliwieniem prowadzenia działalności może być zamiar jej prowadzenia na terenach gdzie stopień zanieczyszczenia powietrza jest już wysoki, np. ze względu na lokalizację innych firm emitujących zanieczyszczenia. Firmy te mogły już wykorzystać limit zanieczyszczeń jakie można wprowadzać do powietrza na danym terenie. Mimo wszystko, w takiej sytuacji możliwe jest rozpoczęcie działalności pod warunkiem przeprowadzenia tak zwanego postępowania kompensacyjnego, które sprowadza się do wyrażenia zgody przez inne podmioty do zmniejszenia emisji swoich zanieczyszczeń na rzecz nowego podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność. Istnieje również możliwość prowadzenia działalności na terenach gdzie stopień zanieczyszczenia powietrza przekracza obowiązujące normy, jednak warunkiem koniecznym w takim wypadku jest ustanowienie na danym terenie tak zwanej strefy przemysłowej, a poziom zanieczyszczeń w strefie nie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, w szczególności nie może naruszać wymagań norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Strefę można utworzyć wyłącznie w przypadku jeżeli mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska.

Utrudnienia ze względu na konieczność uzyskania decyzji administracyjnej / dokonania zgłoszenia
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być konieczność uzyskania przed jej rozpoczęciem decyzji administracyjnej lub konieczność dokonania zgłoszenia. Jest to uzależnione od wielu czynników, np.: co jest źródłem emisji, w jakich warunkach technicznych następuje emisja, jakie substancje są emitowane, jaka jest moc instalacji … i wiele innych.

Utrudnienie ze względu na konieczność wykonywania pomiarów
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być konieczność wykonywania pomiarów ilościowych i jakościowych substancji emitowanych do powietrza. W zależności od charakteru prowadzonej działalności pomiary te mogą być ciągłe lub okresowe. W niektórych przypadkach może być obowiązek wykonania pomiarów wstępnych. Zakres w jakim należy wykonać pomiary odnosi się do rodzaju prowadzonej działalności.

Utrudnienie ze względu na konieczność ponoszenia opłat
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być konieczność ponoszenia opłat w związku z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

OFERTA EKOEWOLUCJA

  • Sprawdzenie możliwości wykonywania działalności w miejscu wybranym przez przedsiębiorcę z uwagi na ograniczenia spowodowane emisją zanieczyszczeń do powietrza.
  • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych, dokonywanie zgłoszeń.
  • Przeprowadzanie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.
  • Prognozowanie i rozliczanie opłat ekologicznych.
  • Określenie zasad postępowania związanych z emisja zanieczyszczeń do powietrza przez przedsiębiorcę wraz z przygotowaniem szczegółowej instrukcji w tym zakresie.

Ekoewolucja © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.