EKOEWOLUCJA

Utrudnienia dla przedsiębiorców w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska dotyczących odpadów.

Utrudnienie ze względu na lokalizację prowadzenia działalności
Utrudnieniem lub uniemożliwieniem prowadzenia działalności może być zamiar jej prowadzenia na terenach podlegającym ograniczeniom w zakresie gospodarowanie odpadami. Nie zawsze oznacza to pełna blokadę takich działań, np. na danym terenie może istnieć możliwość zbierania odpadów, ale może obowiązywać zakaz ich przetwarzania.

Utrudnienie ze względu na konieczność uzyskania decyzji administracyjnych
Przeszkodą w prowadzeniu działalności może być konieczność uzyskania szeregu decyzji administracyjnych dotyczących odpadów. Obejmują one swoim zakresem:

 • wytwarzanie odpadów,
 • przetwarzanie odpadów,
 • zbieranie odpadów,
 • transport odpadów,
 • sprzedaż odpadów (nabywanie a następnie zbywanie odpadów we własnym imieniu, w tym również bez ich fizycznego posiadania),
 • pośredniczenie w obrocie odpadami (organizowanie przetwarzania odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również bez ich fizycznego posiadania).

Utrudnienie ze względu na konieczność postępowania z odpadami w określony sposób
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności będzie konieczność postępowania z odpadami w ściśle określony sposób, gdyż w tym zakresie nie ma absolutnie żadnej dowolności. Przepisy w tym zakresie odnoszą się do:

 • sposobu magazynowania odpadów,
 • sposobu transportu odpadów,
 • możliwości odbierania odpadów od innych podmiotów,
 • możliwości przekazywania odpadów innym podmiotom,
 • sposobu przetwarzania odpadów (zarówno w instalacjach i urządzeniach jak i poza nimi).

Utrudnienie ze względu na konieczność prowadzenia ewidencji odpadów
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być konieczność prowadzenia ewidencji odpadów w oparciu o urzędowe wzory dokumentów ewidencyjnych. Dokumentami tymi są:

 • karta przekazania odpadów,
 • karta ewidencji odpadów,
 • karta ewidencji odpadów niebezpiecznych,
 • karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
 • karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Utrudnienie ze względu na konieczność składania sprawozdań
Utrudnieniem w prowadzeniu działalności może być konieczność przygotowywania i składania sprawozdań w zakresie dotyczącym odpadów. Sprawozdawczość ta oprócz odpadów obejmuje również informacja o instalacjach oraz urządzeń przeznaczonych do zagospodarowania odpadów. W niektórych przypadkach przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia kilku sprawozdań do różnych urzędów.

OFERTA EKOEWOLUCJA

 • Sprawdzenie możliwości wykonywania działalności w zakresie gospodarowania odpadami w miejscu wybranym przez przedsiębiorcę.
 • Przeprowadzenie klasyfikacji odpadów z którymi przedsiębiorca ma do czynienia zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów.
 • Uzyskanie decyzji administracyjnych dla prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności związanej z odpadami.
 • Prowadzenie ewidencji odpadów.
 • Przygotowywanie i składanie sprawozdań o odpadach do właściwych urzędów.
 • Określenie zasad postępowania z odpadami przez przedsiębiorcę z uwzględnieniem specyfiki jego działalności, wraz z przygotowaniem szczegółowej instrukcji w tym zakresie.

Ekoewolucja © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.