EKOEWOLUCJA

Utrudnienia dla przedsiębiorców w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska dotyczących procesu inwestycyjnego.

Utrudnienie ze względu na lokalizację planowanej inwestycji
Utrudnieniem lub uniemożliwieniem realizacji inwestycji może być zamiar jej lokalizacji na terenie lub w sąsiedztwie obszaru Natura 2000. Obszary Natura 2000 są to obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk lub obszary mający znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, utworzone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskie. Negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji na taki obszar uniemożliwia jej realizację.

Utrudnienia ze względu na konieczność uzyskania decyzji administracyjnej
Utrudnieniem w realizacji inwestycji może być konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Jest to decyzja nietypowa, gdyż sama w sobie nie stanowi zgody na realizację inwestycji, a jest jedynie decyzją służebną w stosunku do innych decyzji administracyjnych wydawanych w związku z realizacja inwestycji, np. decyzji wydawanych na podstawie Ustawy prawo budowlane, decyzji wydawanych na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym … i wielu innych. Przykładowo, pozwolenie na budowę nie zostanie wydane jeżeli nie będzie wydana wcześniej pozytywna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (o ile będzie wymagana).
To czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcie będzie wymagana regulują szczegółowo przepisy. Obrazowo można powiedzieć, że w przypadku inwestycji ingerujących w środowisko w sposób minimalny nie jest ona wymagana.
Sama procedura uzyskania decyzji może przebiegać w sposób uproszczony lub pełny, a jest to uzależnione od rodzaju planowanego przedsięwzięcia. Tu również obrazowo można powiedzieć, że przedsięwzięcia ingerujące w środowiska w sposób bardzo mocny będą wymagały pełnej procedury, a te które będą ingerowały w środowisko w stopniu mniejszym, będą mogły skorzystać z procedury uproszczonej.
Poważnym utrudnieniem dla przedsiębiorcy z uwagi na możliwość wydłużenia postępowania administracyjnego, jest możliwość udziału społeczeństwa w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcie. Nie dotyczy to wszystkich przypadków, a jedynie tych najmocniej ingerujących w środowisko. Procedury tej nie można ominąć, gdyż organ rozpatrujący wniosek przedsiębiorcy jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości informacje w tej sprawie.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji przedsiębiorca musi się również liczyć z możliwością złożenia odwołania przez organizacje ekologiczną, co będzie skutkował przeprowadzeniem postępowania odwoławczego, automatycznie wydłużającego czas trwania postępowania. Istotną kwestią jest to, że organizacja ekologiczna może złożyć odwołanie nawet w przypadku, jeżeli nie brała wcześniej udziału w określonym postępowaniu. Organizacje ekologiczne mają również możliwość zaskarżenia wydanej decyzji na analogicznych warunkach.

OFERTA EKOEWOLUCJA

  • Sprawdzenie możliwości lokalizacji inwestycji w wybranym rzez inwestora miejscu pod kątem przeciwwskazań z uwagi na ochronę środowiska.
  • Uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
  • Określenie zasad ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym realizowanym przez przedsiębiorcę wraz z przygotowaniem szczegółowej instrukcji w tym zakresie.

Ekoewolucja © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.