EKOEWOLUCJA

Utrudnienia dla przedsiębiorców w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska dotyczących przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Utrudnienie ze względu na lokalizację prowadzenia działalności
Utrudnieniem lub uniemożliwieniem prowadzenia działalności może być zamiar jej prowadzenia na określonych terenach. Są to przede wszystkim tereny zamieszkałe, ale również i tereny przeznaczone pod działalność przemysłową, które mogą zawierać ograniczenia dotyczące zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Problemem może być również sąsiedztwo już istniejącego zakładu o wysokim stopniu zagrożenia awaria przemysłową.

Utrudnienia ze względu na konieczność uzyskania decyzji administracyjnej / dokonania zgłoszenia
Utrudnieniem w rozpoczęciu działalności będzie obowiązek dokonania zgłoszenia tego faktu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Zgłoszeniu będzie podlegała również każda istotna zmiana ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, zmiana technologii lub profilu produkcji oraz zmiana, która mogłaby mieć poważne skutki związane z ryzykiem awarii. Również w przypadku niektórych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia działalności, informacje w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym muszą być uwzględnione we wnioskach o ich wydanie. Uzyskania decyzji administracyjnej będzie wymagał również raport bezpieczeństwa zakładu.

Utrudnienie ze względu na konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji
Utrudnieniem w rozpoczęciu działalności może być obowiązek opracowania dodatkowych dokumentów takich jak:

  • opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym,
  • opracowanie systemu bezpieczeństwa gwarantującego ochronę ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem,
  • opracowanie raportu o bezpieczeństwie,
  • opracowanie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,
  • opracowanie informacji do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Utrudnienie ze względu na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z bezpieczeństwem zakładu
Utrudnieniem w rozpoczęciu działalności może być konieczność poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z bezpieczeństwem zakładu, które będzie trzeba ponieść już na etapie jego projektowania, oraz samego wykonania jak i późniejszego prowadzenia.

OFERTA EKOEWOLUCJA

  • Sprawdzenie możliwości lokalizacji firmy w wybranym rzez inwestora miejscu pod kątem konfliktu z przepisami o przeciwdziałaniu awariom przemysłowym.
  • Klasyfikację przedsiębiorcy z uwagi na posiadane przez niego substancje niebezpieczne i określenie w stosunku do niego wymagań które będzie musiał spełniać aby prowadzić swoją działalność.
  • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych.
  • Opracowywanie programów, raportów i planów wymaganych przepisami o przeciwdziałaniu awariom przemysłowym.
  • Określenie zasad postępowania z uwagi na posiadanie przez przedsiębiorcę substancji niebezpiecznych wraz z przygotowaniem szczegółowej instrukcji w tym zakresie.

Ekoewolucja © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.